The uninvited text si cercuri cuun hexagon

THE UNINVITED – RO


Efectele problemelor majore cu care societatea se confruntă la nivel global, precum schimbările climatice, migrație, izolarea socială, disparitățile economice sau îmbătrânirea populației, se resimt din ce în mai mult pe plan local.

Profesioniștii sunt nevoiți să răspundă noilor provocări ale unei societăți tot mai diverse bazându-se – în continuare – pe paradigme și standarde existente. Reacțiile comunității demonstrează în practica profesională că nu este de ajuns să răspundem doar la nevoile majorității, ale omului standard, cel descris în normative. Dezinteresul față de diversitatea umană în raport cu arhitectura, duce la excluderea mai multor categorii sociale din viața comunității, dar și a proiectanților din procesele de decizie cu privire la accesibilitatea mediului construit și planurile viitoare de îmbunătățire pentru creșterea gradului de incluziune socială.

O abordare incluzivă, presupune schimbarea mentalităților legate de diversitatea umană, sub toate formele ei: vârstă, gen, religie, orientare sexuală, abilități, cultură, educație, profesie etc. Schimbarea se poate realiza prin generarea unui dialog incluziv între profesioniști, administrație publică, societate civilă și cetățeni experți pentru a înțelege obstacolele actuale, beneficiile aduse de o astfel de abordare asupra comunității, cât de divers și schimbător este trupul uman și pentru a deveni mai conștienți de impactul mediului construit asupra societății. Prin Anuala de Arhitectură București 2023, ne propunem să folosim un eveniment public pentru a porni acest dialog printr-o serie de activități ce vor aduce împreună categorii sociale și profesionale cât mai diverse și vor genera un moment de introspecție asupra subiectelor accesibilității și incluziunii în raport cu spațiul public bucureștean. Va fi un prim pas al unui studiu ce are ca scop înțelegerea percepției societății asupra subiectului pentru a putea defini un plan pe termen lung cu acțiuni concrete care ar putea transforma accesibilitatea și incluziunea în părți firești ale procesului de proiectare.

De ce? Pentru că indiferent din ce categorie crezi că faci parte acum, nevoile și abilitățile tale se vor schimba în timp. Poți fi oricând „nepoftita/ul” de la masa dezbaterilor despre dezvoltarea mediului construit. Subiectul te include și pe tine.


THE UNINVITED este un proiect AMAIS ce presupune o serie de instalații și expoziții prin care vrem să înțelegem perspectiva societății asupra accesibilității, incluziunii și dizabilității.

Video-urile fac parte din serie de interviuri realizate în cadrul Anualei de Arhitectură 2023, tema București Incluziv. Anuală organizată de OAR București și curatoriată de colegele noastre arhitecte: Iris Popescu și Mihaela Șerban.

Concept și design expoziție: dr. arh. Iris Popescu, arh. Mihaela Șerban

Detaliere tehnică și producție: Atelier set

Producție video: HOTAR Advertising & Video Production

Grafică: Vlad Giogu

Print UV: Mark&More

Limba semnelor: Bogdan Anicescu, ANSR


THE UNINVITED – EN


The effects of the major problems faced by society at a global level, such as climate change, migration, social isolation, economic disparities or the aging population, are felt more and more locally.

Professionals have been forced to respond to the new challenges of an increasingly diverse society by relying – further – on existing paradigms and standards.The community’s reactions provide proof for the professional practice that it is not enough to respond only to the needs of the majority, of the standard person, the one described in the norms. The lack of interest in human diversity in relation to architecture leads to the segregation and isolation from the community life of certain social categories, but also to the designers’ exclusion from the decision-making processes regarding the accessibility of the built environment and future plans of improvement to develop social inclusion.

An inclusive approach requires changing mindsets related to human diversity, in all its forms: age, gender, religion, sexual orientation, skills, culture, education, profession, etc. Change can be achieved by generating an inclusive dialogue between professionals, public administration, civil society and expert citizens, in order to understand the current obstacles, the benefits of such an approach for the community, how diverse and changing the human body is and to become more aware of the impact the built environment has on society.

The Bucharest Architecture Annual 2023 is a great public event and opportunity where we propose to lay the foundations of this dialogue through a series of activities that will bring together diverse social and professional categories and generate a moment of introspection on the topics of accessibility and inclusion in connection to Bucharest’s public space. It will be a first step of a wider study that aims to understand society’s perception of the topic, in order to be able to define a long-term plan with clear actions that could transform accessibility and inclusion into natural parts of the design process.

Why? Because no matter in which category you think you fall into now, your needs and abilities will change over time. You can always become the “uninvited” guest at the table of debates about the development of the built environment. The subject includes you.


THE UNINVITED is an AMAIS project that involves a series of installations and exhibitions through which we want to understand society’s perspective on accessibility, inclusion and disability.

The videos are part of a series of interviews conducted within the Architecture Annual 2023, with the Inclusive Bucharest topic. The Annual is organized by OAR Bucharest and was curated by our collegues, architects: Iris Popescu and Mihaela Șerban.

Exhibition concept and design: PhD. arch. Iris Popescu, arch. Mihaela Șerban

Technical detailing and production: Atelier set

Video production: HOTAR Advertising & Video Production

Graphics: Vlad Giogu

UV print: Mark&More

Sign language: Bogdan Anicescu, ANSR

Povești / Stories:

Alex Luchici

Antonella Lercă

Delia Grigoroiu

Gabriel Nicolescu

Ilinca și Otilia Constantinescu

Ryan Crozier

+
Scrie-ne pe Whatsapp!